فقط مرغ‌های دریایی‌اند که از طوفان نمی‌هراسند، حتی وقتی در میان دریاها جهت خود را گم می‌کنند و جایی برای نشستن پیدا نمی‌کنند، آن ‌قدر بال می‌زنند که طوفان فرونشیند و زمینی برای‌ نشستن بیابند
یا در هما

فقط مرغ‌های دریایی‌اند که از طوفان نمی‌هراسند، حتی وقتی در میان دریاها جهت خود را گم می‌کنند و جایی برای نشستن پیدا نمی‌کنند، آن ‌قدر بال می‌زنند که طوفان فرونشیند و زمینی برای‌ نشستن بیابند

یا در همان اوج جان می‌دهند

آنکه در میان امواج می‌افتد مرغ دریایی نیست...

مرغ دریایی در اوج می‌میرد...

آخرین توان خود را صرف اوج گرفتن می‌کند تا سقوط را نبیند...!

#آندره_مالرو 

❣❣ @Asheghaneh