#سلامت

نور گوشی موبایل درشب باعث سرطان چشم میشود

سرطان چشم یکی از مضرات استفاده مداوم ازگوشی همراه درشب است

زمانیکه فشار زیاد بر کره چشم خود احساس میکنید بایدبه پزشک مراجعه کنید

❤💚