🍁🍁🍁🍁

لیلی زیر درخت انار نشست.

♥️درخت انار عاشق شد، گل داد، سرخ سرخ.

گلها انار شد، داغ داغ. هر اناری هزارتا دانه داشت.

♥️دانه ها عاشق بودند، دانه ها توی انار جا نمی شدند.

♥️انار کوچک بود. دانه ها ترکیدند.انار ترک برداشت.

♥️خون انار روی دست لیلی چکید.

♥️لیلی انار ترک خورده را از شاخه چید.مجنون به لیلی اش رسید.

♥️خدا گفت: راز رسیدن فقط همین بود.

♥️کافی است انار دلت ترک بخورد.

عرفان_نظرآهاری

❤❤@Asheghaneh