🌸🍃🌸🍃🌸

نتیجه آمیختگى جهل با وضعیتهاى متفاوت در زندگى بشر:

1- جهل + فقر = جُرم

2- جهل + ثروت = فساد

3- جهل + آزادی = هرج و مرج

4- جهل + قدرت = استبداد

5- جهل + دین = تروریسم

حال به جای جهل، علم بگذار!

بنگر علم با وضعیتهاى متفاوت زندگى چه میکند؛

1- علم + فقر = قناعت

2- علم + ثروت = نوآوری

3- علم + آزادی = خوشبختی

4- علم + قدرت = عدالت

5- علم + دین = استقامت

"این یک قانون است؛ تو قانون مدار باش!!"

🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸

@Asheghaneh