آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودی موفق می گردد.

💥ولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشکل است. زیرا او دیگران را خوشبخت تر از آنچه هستند تصور می کند.

—---------------

@asheghaneh