همیشه تصویری روشن از آینده ات داشته باش ولو اینکه آن تصویر مدام تغییر کند. 
این خیلی بهتر از اینست که هیچ تصویری از خودت نداشته باشی.

 تصویر از آینده تو را قدرتمند می کند.

✨ Asheghaneh

همیشه تصویری روشن از آینده ات داشته باش ولو اینکه آن تصویر مدام تغییر کند.

این خیلی بهتر از اینست که هیچ تصویری از خودت نداشته باشی.

تصویر از آینده تو را قدرتمند می کند.

✨ @Asheghaneh