تنها یک قدم با رسیدن به رویا فاصله ست

این قدم
ارادست
اراده برای اینکه یکبار خودم
را محک بزنم و باور کنم که میتوانم
با رویایِ رویاهام میخوابم
تا فردا قدمم را با اراده تر بردارم

💞 Asheghaneh

تنها یک قدم با رسیدن به رویا فاصله ست

این قدم

ارادست

اراده برای اینکه یکبار خودم

را محک بزنم و باور کنم که میتوانم

با رویایِ رویاهام میخوابم

تا فردا قدمم را با اراده تر بردارم

💞 @Asheghaneh