#منتظر نباش زندگی به تو معنا بده

بلند شو و زندگی را

معنا کن......

از #قوی ترین بهونت قوی تر باش

برای اینکه تکیه گاه کسی باشی

برای اینکه با #قدرت از جات بلند بشی

برای اینکه به هدفت برسی

برای اینکه مفید باشی حداقل واسه خودت

فردای تو نهفته در امروز تو است

پس امروز رو خوب بساز تا

فردایی عالی داشته باشی.

💞 @Asheghaneh