پست میزاریم لفــت میدین😐

نمیزاریم لــفت میدین😐

آنلاین میشیم لــفت میدین😐

آفلاین میشیم لــفت میدین😐

میریم یه آب بخوریم لــفت میدین😐

آب نمیخوریم لفـت میدین😐

وایمیسیم چنلو نگا میکنیم لفت میدین😐

نگا نمیکنیم لفـت میدین😐

تکست اینگیلیش میزاریم لفت میدین😐

فارسی میزاریم لفت میدین😐

تب میزنیم لفت میدین😐

اهنگ میزاریم لفت میدین😐

عکس میزاریم لفت میدین😐

پروفایل عوض میکنیم لفت میدین😐

میخندیم لفت میدین😐

نمیخندیم لفت میدین😐

میریم توالت لفت میدین😐i

نمیریم لفت میدین😐

تکلیف مارو مشخص کنید😐

چیکار کنیم لفت ندید😐

@Asheghaneh