#معجزه_سپاسگزاری

همواره عبارتِ اعجازآمیزِ سپاسگزارم را بر زبان بیاورید. آن را با صدای بلند بگویید. می توانید آن را با صدای بلند فریاد بزنید، در دلتان بگویید، ذهنی بگویید یا در قلبتان شکرگزاری را احساس کنید. اما از امروز به بعد هرجا میروید شکرگزاری و قدرتِ معجزه آسای آن را با خودت همراه کنید. برای داشتنِ زندگی ای اعجازآور و سرشار از برکت و وفورِ نعمت و شادمانی، جواب در نوک زبانتان و در درون قلبتان است و حی و حاضر و منتظر، تا معجزه بیافرینید...

🍃🌸 @Asheghaneh