هشت نوع شخصیت که باید از آنها دوری کرد

➖خودشیفته ها
➖منفی گراها
➖افرادی که همیشه در مورد دیگران قضاوت می کنند.
➖خود رای ها
➖همیشه ناامیدها
➖آنهایی که نمی توانند صممیمی شوند
➖حرمت شکن ها
➖آنهایی که هم

هشت نوع شخصیت که باید از آنها دوری کرد

➖خودشیفته ها

➖منفی گراها

➖افرادی که همیشه در مورد دیگران قضاوت می کنند.

➖خود رای ها

➖همیشه ناامیدها

➖آنهایی که نمی توانند صممیمی شوند

➖حرمت شکن ها

➖آنهایی که همیشه متوقع هستن

✨ @Asheghaneh