صبح چه زیبا ست با شادی آعاز شود

صبح زیبا ست با امید آعاز شود

صبح زیباست به شوق دیداری آعاز شود

صبح زیبا ست خروج از منزل با عشق آغاز شود

بی شک زیبایی صد چند آنوقت دارد صبح که

با عطر تنی آعاز شود که شب موجب خواب ناز و شیرینی گردید. .