امشب
برایتان دعا میکنم

خــداے بزرگ نصیبتان کند
هر آنچه از خوبی ها
آرزو دارید

لحظه هاتون آروم
خــــوابتون شیرین
آسمون دلتون ستاره بارون
شــــبتون آروم و زیــــبا 🌙

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌❤

امشب

برایتان دعا میکنم

خــداے بزرگ نصیبتان کند

هر آنچه از خوبی ها

آرزو دارید

لحظه هاتون آروم

خــــوابتون شیرین

آسمون دلتون ستاره بارون

شــــبتون آروم و زیــــبا 🌙

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌❤ @Asheghaneh ❄