✨✨✨✨

اگر در دل کسی جایی نداری فرش زیر پایش هم نباش ...

*جایی که بودن و نبودنت هیچ فرقی نداره، نبودنت رو انتخاب کن اینگونه به خودت احترام گذاشتی ...

*محبوب همه باش ، معشوق یکی

مهرت را به همه هدیه کن ، عشقت را به یکی

*با هر رفتنی اشک نریز و با هر آمدنی لبخند نزن

شاید آنکه رفته بازگردد و آنکه آمده برود

*آنقدر محکم باش که با هر محبتی زمین‌گیر نشوی

*لازم است گاهی در زندگی ، بعضی آدمهارو کم کنی تا خودت و پیدا کنی ...

*بعضی آدمهارو باید دوست داشت

اما بعضی از آدمهارو فقط باید داشت

❣❣ @Asheghaneh