الهی روزتون‌🥒
متبرک به نگاه خدا
دلتون گرم از آفتاب امید
ذهنتون پرازافکار ناب🧀
قلبتون پرازمهربانی
دستتون‌بخشنده🍅
آرزوهاتون برآورده
هرجا هستید شاد باشید🍳
سلام، صبح بخیر🌿🌷🌲

❤ Asheghaneh ❄

الهی روزتون‌🥒

متبرک به نگاه خدا

دلتون گرم از آفتاب امید

ذهنتون پرازافکار ناب🧀

قلبتون پرازمهربانی

دستتون‌بخشنده🍅

آرزوهاتون برآورده

هرجا هستید شاد باشید🍳

سلام، صبح بخیر🌿🌷🌲

❤ @Asheghaneh ❄