بخند جان دلم !
خنده ی تو پرتو نوری است که 
صبح را دل انگیز می کند؛
که از درز کنار پرده ی اتاق رخنه می کند به داخل و  تمام وجود آدم را گرم می کند!
پس بی بهانه و بی دریغ بخند 
" دلیل دلگرمی من در صبح ها

بخند جان دلم !

خنده ی تو پرتو نوری است که

صبح را دل انگیز می کند؛

که از درز کنار پرده ی اتاق رخنه می کند به داخل و تمام وجود آدم را گرم می کند!

پس بی بهانه و بی دریغ بخند

" دلیل دلگرمی من در صبح های

تکراری و خسته کننده "...

صبحتون به خنده شادی

🍃🌸 @Asheghaneh