لحظه ای تأمل

💕سگی نزد شیر آمد و گفت با من کشتی بگیر

شیر سر باز زد .

سگ گفت : نزد تمام سگان خواهم گفت .

شیر از مقابله با من می هراسد

شیر گفت :

سرزنش سگان را خوشتر دارم از اینکه شیران مرا شماتت کنند

که با سگی کشتی گرفته ام !

@asheghaneh 🍃🍃🍃