مراحل درس خوندن:

گرفتن چند عکس سلفی از خود.. 📸😜✌

مقداری خواب رو جزوه ها.. 😴

چک کردن اینستاگرام و تلگرام.. 📲

خوندن یادگارهایی که رو جزوه نوشتی.. 📄

فحش دادن به استاد.. 😾

خسته شدم دیگه برم یه چی بخورم.. 😪🚶🏻😋😂

🇯🇴🇮🇳

🔴

🔵