🎯آدم موفق در ذهنش و رفتارش به این نتیجه رسیده است که:

امروز برابر فرداست.

در نتیجه لذت امروز برابر لذت فردا و درد امروز برابر درد فرداست. بنابراین از آنجا که ترجیح مغز ان است که درد را امروز تحمل کند و بعد لذت را، در نتیجه

افراد موفق کار ناخوشایند را به آینده حواله نمی دهند چرا که بخشی از انرژی روانی فرد درگیر یادآوری باقی ماندن کار دردناک در آینده می گردد و به نحوی درد افزایش نیز خواهد یافت.آدمهای موفق از لحاظ زمانی، خوش قول هستند. آدم موفق در دوجا خسیس است یکی وقت و یکی انرژی.

#دکتر_هلاکویى

💎 @Asheghaneh