🌎 #قانون_کائنات

زمانی که می خواهید رابطه ای را به سوی خود جذب کنید ، مطمئن شوید که اندیشه ها ، کلمات ، اعمال و محیط پیرامون شما در تضاد با آرزوهای شما نباشند .

با احترام و عشق با خود برخورد کنید . آن وقت افرادی را به سوی خود جلب می کنید که به شما عشق و احترام نثار می کنند .

وقتی نسبت به خود احساس بدی دارید ، عشق را بلوکه می کنید و در عوض افراد و شرایطی را جذب می کنید که احساس بد شما را تداوم می بخشد .

✨ @Asheghaneh