راز بزرگ شاد زیستن همراهی با زندگی و نه کنترل آن می باشد! 
بسیاری افراد و از جمله خودم، از تجسم و جملات تاکیدی برای دستکاری امور دنیا استفاده می کرده اند!
 الان می دانم که این کار ضرورتی ندارد. 
بهتر

راز بزرگ شاد زیستن همراهی با زندگی و نه کنترل آن می باشد!

بسیاری افراد و از جمله خودم، از تجسم و جملات تاکیدی برای دستکاری امور دنیا استفاده می کرده اند!

الان می دانم که این کار ضرورتی ندارد.

بهتر است در حالی که پیوسته هر آنچه را که پیش می آید پاکسازی می نمایید، با جریان زندگی همراه گردید!

دکتر #جو_ویتالی

✨ @Asheghaneh