تو با هیچکس مثل خودش نباش..

آدم ها اصولا توان تحمل کسی مثل خودشان را ندارند..

تو برای هر کس مثل خودت باش.

اگر دوست نداشتنشان را به زبان آوردند تو باز مثل خودت دوستشان داشته باش..

بگذار این ناعادلانه ترین اتفاق زندگی باشد.

بدی جوابش بدی نیست.

این را باور داشته باش گاهی اگر با خوبی جواب بدی را بدهی بدترین ضربه را وارد میکنی..!!

@Asheghaneh