از من ای هستی من دور مشو

مِىِ من، مستیِ من دور مشو

رشته عمرِ منی جان منی

عشق من، دین من، ایمان منی

تار و پودِ دلِ بیمار توئی

خواب و بیداری و پندار، تویی

❤ @Asheghaneh ❄