🌟رها کردن به این معنا است که از نتایج کارها چشم پوشی و آنها را به خدا بسپاریم.چنین نیرویی است که می تواند طرح الهی هر کس را در والاترین شکلش تجلی ببخشد🌟

✍️"دبی فورد"

✨ Asheghaneh

🌟رها کردن به این معنا است که از نتایج کارها چشم پوشی و آنها را به خدا بسپاریم.چنین نیرویی است که می تواند طرح الهی هر کس را در والاترین شکلش تجلی ببخشد🌟

✍️"دبی فورد"

✨ @Asheghaneh