به هر حال یکی از این دوتاست ...

وقتی خداوند مشکلات تو رو حل می کنه تو به توانایی های او اعتماد داری 

وقتی خداوند مشکلات تو رو حل نمی کنه او به توانایی های تو اعتماد داره

شب خوش

🦋 Asheghaneh

به هر حال یکی از این دوتاست ...

وقتی خداوند مشکلات تو رو حل می کنه تو به توانایی های او اعتماد داری

وقتی خداوند مشکلات تو رو حل نمی کنه او به توانایی های تو اعتماد داره

شب خوش

🦋 @Asheghaneh