دوست داشتنت بهانه بود

من #تو را برای

نفس‌ کشیدن میخواستم

برای زنده ماندن ...

⁦ ‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍❤️❤️::❤️❤️

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌─┅─═ঊঈ♠️ঊঈ═─┅
💔💔🖤🖤💔💔✋😔 

💔 Asheghaneh

دوست داشتنت بهانه بود

من #تو را برای

نفس‌ کشیدن میخواستم

برای زنده ماندن ...

⁦ ‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍❤❤️::❤❤

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌─┅─═ঊঈ♠️ঊঈ═─┅

💔💔🖤🖤💔💔✋😔

💔 @Asheghaneh