📢١٤ شیوه افزایش ارتباط مؤثر با دیگران:

١-صریح و صادق بودن

٢-احساسات خود را بیان کردن

٣-زمینه مشترک و نکات مشابه را یافتن

٤-همدلی و همدردی کردن

٥-شنونده خوبی بودن

٦-سیستم روحی افراد را شناختن و تقلید از آنها

٧-شخصیت افراد را در نظر گرفتن

٨-تقویت عزت نفس

٩-محترم شمردن احساسات طرف مقابل

١٠-سکوت نمودن

١١-عدم افراط در موعظه

١٢-وقت و موقعیت شناس بودن

١٣-مخالفت نمودن به شیوه مناسب

١٤-یکی بودن قول و عمل

❣❣ @Asheghaneh