✅ اصالت  رو نه میشه خرید
نه میشه اداش و درآورد و 
نه میشه با بزک و دوزک بهش رسید!

✅اصالت یعنی 
دلت نمیاد دل بشکنی
دلت نمیاد دورو باشی
دلت نمیاد آدما رو بازی بدی …

شب خوش

♥️♥️ Asheghaneh

✅ اصالت رو نه میشه خرید

نه میشه اداش و درآورد و

نه میشه با بزک و دوزک بهش رسید!

✅اصالت یعنی

دلت نمیاد دل بشکنی

دلت نمیاد دورو باشی

دلت نمیاد آدما رو بازی بدی …

شب خوش

♥♥@Asheghaneh