رویای شما تاریخ انقضا ندارد
نفسی عمیق بکشید و دوباره تلاش کنید
سعی نکن تو زندگی بهترین قطار رو سوار شی،
سعی کن بهترین ایستگاه پیاده شی
در دنیا فقط یک نفر وجود دارد که باید از او بهتر باشید وان کسی نیس

رویای شما تاریخ انقضا ندارد

نفسی عمیق بکشید و دوباره تلاش کنید

سعی نکن تو زندگی بهترین قطار رو سوار شی،

سعی کن بهترین ایستگاه پیاده شی

در دنیا فقط یک نفر وجود دارد که باید از او بهتر باشید وان کسی نیست جز گذشته خودتان!!

تغییر فقط نیازِ زندگی نیست، خودِ زندگی ست..

✨ @Asheghaneh