بـــاحـــرفـاتــ قــلــبــمـو ♥️ هـدفــ گــرفـتـی ودرنــهــایـتـــ

↤ تــیــرهــا بــه هـــدف خـوردنــدو قـلـبـــمــ ↦

تـیــکـه 彡 تــیـکــه شــد❤❤

💔 @Asheghaneh 💔