🖇

هر فردی می تواند در آن واحد،

عاشق چند نفر باشد،

همان غم و اندوه عاشقی را

با هر یک از آنها احساس کند

ولی به هیچ یک از آنان

خیانت نورزد ...

فلورنتینو در حالی که روی اسکله قدم می زد و این افکار را در ذهن می پروراند،

دچار خشمی ناگهانی شد و زمزمه کرد...

انگار قلب من،

بیشتر از یک فاحشه خانه، اتاق دارد...!

🕴گابریل گارسیا مارکز

📚 عشق سالهای وبا

❤ @Asheghaneh ❄