🌺🌺🌺🌺

تنها آب های آرام هستند

که چهره ها را بدون انحراف و درست نشان می دهند،

بنابراین تنها ذهن های آرام

می توانند درک شایسته و درستی از زندگی داشته باشند ...

💕@asheghaneh