مآمآنَــــــــــم اَزَم پٌرْسیــــــــــد :

_ باموهای خیس خوابیدی؟؟

# به زَمیـــــن زٌل زَدَم گٌفتــَــــــــم چِطـــــور؟؟؟؟

_ گف:آخه بالشتت نم داشت......

گفـتَـــــــــم.... آهـــــــــــــــــا.

..آره

💔 @asheghaneh 💔