🌺🌺🌺🌺

نگرانی

یعنی تباه کردن لحظه های کنونی زندگی

برای

حادثه ای در آینده که

شایـــــــــــــد هرگز اتفاق نیفتد......

تو آسمان همیشه از یه ارتفاعی به بعد دیگه هیچ ابری وجود نداره

پس هر وقت آسمون دلت ابری شد با ابرها نجنگ، فقط اوج بگیر...

💕@Asheghaneh