عشـ❤️ق یعنے

ڪوچڪ ڪردن دنیا...بہ اندازه... یڪ نفر...

و بزرگ ڪردن یڪ نفـر...بـہ اندازه ے تمام...

دنیــــــا....

👌😍❤

‌‎‌‌

‎‌‎‌‌‌‌‎