آرزو میکنم که اگر بناست گره ای در زندگی تان باشد، گره خوردنِ دست های یار در دستانتان باشد و بس و اتفاقا هرچه کورتر بهتر !