⁣خارجیا :

” پزشک خانوادگی؛

مکانیک خانوادگی؛

تعمیر کار خانوادگی ؛

نوکر خانوادگی و…..” دارن!

ما هم بی نهایت فضول خانوادگی داریم.😐

😂

🧚♀🧜♀🧞♂🧞♀