قصه ی آدم، قصه ی یک دل است و یک نردبان...

قصه ی بالا رفتن،

قصه ی پله پله تا خدا،

قصه ی جستجو،

قصه ی از هر کجا تا او....

قصه ی آدم، قصه ی پیله است و پروانه، قصه ی تنیدن و پاره کردن ،

قصه ی به درآمدن، قصه ی پرواز...

من اما هنوز اول قصه ام،

پروردگارم؛

دست دلم را بگیر

نشانیت را دوباره به من بده

با یک چراغ و یک ستاره ی قطبی

پیله بافتن را به من یاد بده

پرواز را به من بیاموز

بادو بال ناتمام و یک آسمان...

من هنوز اول قصه ام.

صبحتون به عشق وشادی

🍃🌸 @Asheghaneh