شب
انتهای زیبایی ست
برای امتداد فردایی دیگر
تا زمانی که سلطان دلت خداست
کسی نمی تواند دلخوشی هایت راویران کند
شب خوبی برای همه شما آرزو میکنم
شب بخیر عزیزان

❤ Asheghaneh ❄

شب

انتهای زیبایی ست

برای امتداد فردایی دیگر

تا زمانی که سلطان دلت خداست

کسی نمی تواند دلخوشی هایت راویران کند

شب خوبی برای همه شما آرزو میکنم

شب بخیر عزیزان

❤ @Asheghaneh ❄