🌺سلام
🌺برایتان
🌺یک دنیاشادی
🌺یک دشت آرامش
🌺یک دریاخوشبختی
🌺یک کوه سلامتی
🌺یک اسمان آرزوی زیباو
🌺یک عمربا عزت از پروردگار
🌺خواستــــــــــــــــــــارم
‌‌‌سلام صبح قشنگتون بخیر

❤ Asheghaneh ❄

🌺سلام

🌺برایتان

🌺یک دنیاشادی

🌺یک دشت آرامش

🌺یک دریاخوشبختی

🌺یک کوه سلامتی

🌺یک اسمان آرزوی زیباو

🌺یک عمربا عزت از پروردگار

🌺خواستــــــــــــــــــــارم

‌‌‌سلام صبح قشنگتون بخیر

❤ @Asheghaneh ❄