قرار نیست من آن طور زندگی کنم

که دیگران دوست دارند!!!

ودیگران آن طور باشد که من دوست دارم !!

پس زندگی کن آن جوری که خودت دوست داری !

تا زمانی که به کسی آسیب نمی رسانید

همانگونه که دوست دارید زندگی کنید..