یک روز منـــــــم میــــان💔

سکوت قبـــرستان😔

گــ........ــــم میشـــوم😞

و حســـــرت😭 میخـــــورن💔

انهــــایی که دلم😭

را به بـــاد شکستن گــــ😔ـــرفتن✌🏻😔💔

💔 @Asheghaneh 💔