زندگی پیکار نیست،

بازی است.

زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد،

چه خوب، چه بد قوه تخیل در بازی زندگی نقشی عمده دارد.

برای پیروزی در بازی زندگی

باید قوه تخیل را آموزش دهیم

که تنها نیکی را در ذهن تصویر کند.

زیرا آنچه آدمی عمیقاً در خیال خود احساس کند

یا در تخلیش به روشنی مجسم نماید

بر ذهن نیمه هشیار (ضمیر ناخودآگاه) اثر می گذارد

و مو به مو در صحنه زندگی اش ظاهر می شود.

تخیل را قیچی ذهن خوانده اند.

این قیچی شبانه روز در حال بریدن تصاویر است.

پس بیائید تا همه صفحه های کهنه نامطلوب

و آن صفحه های زندگی را که میل نداریم نگه داریم،

در ذهن نیمه هشیار بشکنیم

و صفحه های زیبا و تازه بسازیم.

💫 @Asheghaneh