من میبخشمت× 🍻 😢😞

اما بالشی که هرشب خیسه از اشکام• • •

هرگز 😞

من میبخشمت× 🍻 😢😞

اما دلی که از همه دنیا سیرش کردی • • •

هرگز 😢

من میبخشمت× 🍻 😢😞

اما مادری که صدای هق هقمو میشنوه

و نمیتونه کمک کنه • • •

هرگز 😞

من میبخشمت× 🍻 😢😞

اما خدایی که شاهده روزایی که حرامم کردی • • •

هرگز 😢

من میبخشمت× 🍻 😢😞

اما خیابونایی که تا تهش کنار هم قدم زدیم

و خندیدیم 😞

و الان باعث بغض منن• • •

هرگز 😢

اخـــــــ ـــــــــــلاقم😞

×※× حکم میکــــــ ـــــــنه ×※× 😞

×بهت چیزی نگـــــــم 😢

×وگــرنـــــه • • • 😞

×دلم خیــــــ ــــــــــلی پرهـــــــــــ• • •

💔 @asheghaneh 💔