جهنم یعنی :

وابستگی به قضاوت دیگران !

افراد زیادی در جهان هستند که در جهنم به

سر میبرند ، زیرا سخت وابسته به داوری دیگرانند ...