🌸در این روز زیـــبـــا 🌸

🌸الهی...

💕یهویی و بی دلیل دل

🌸مهربونتون شادشه ...

🌸الهی....

💕یهویی و بی دلیل گل

🌸لبخند روی لباتون بشکفه....

🌸الهی ......

💕یهویی کاراتون راس و ریس شه...

🌸الهی .....

💕یهویی امروزیکی از

🌸بهترین روزای زندگیتون شه....

🌸الهی.....

💕یهویی بشه اون چیزی که

🌸دل مهربونتون میخاد....

🌸الهی .....

💕هزارتا یهویی قشنگ دیگه

🌸نصیب شما شه

🌸الهی آمین