✅من باور دارم تمامی رویاهاوسرنوشتی که خداوند در قلب شما نهاده است.محقق خواهدشد.

✅شما نباید آنقدر به دیگران وابسته شوید تا احساس لیاقت و ارزشمندی که در وجودتان احساس می کنید، به رفتاری که دیگران با شما می کنند ، بستگی داشته باشد. نیازی نیست منتظر بمانید تا دیگران شما را قبول کنند ،

🔰کافیست خودتان، خودتان را قبول داشته باشید.

#جول_اوستین

💗💗 @Asheghaneh