🌸🌸 به جای اینکه به خودتان بگویید

«از شانسِ من هیچ چیزی به خوبی پیش نمی‌رود»، این چنین بگویید «من آنچه را که باید اتفاق بیفتد می‌پذیرم. من به شانس و اقبال خود اعتماد می‌کنم تا مرا راهنمایی کند.»

در این صورت، آرامش، جایگزین اضطراب، پذیرش جایگزین دخالت و اجبار، و خوشبختی جایگزین ترس می‌شود.

✨ @Asheghaneh