شکست خوردن در هر کاری

جزء بدیهی فرایند یادگیری می باشد

هیچ والدینی بعد از تماشای زمین خوردن

بچه های تازه راه افتاده ی خود نگفته اند

خب، فکر کنم دیگه نمی تونه راه بره.

پس چرا باید چنین نگرش منفی ای

داشته باشید؟

هر سقوطی پایان کار نیست!

باران را ببین

سقوطش زیباترین آغاز است...