کاش دلتنگی بیمـاری🤕 بود

بسـتری می شـدی☝ درش می آوردند

دورش می انـداختـند

یا در شیـشه های الکل نـگه می داشتنـد

تا به بیـمارهای دیـگر  بگوینـد

این دلتـنگی بزرگ را ما در آوردیمـ?

حیف که با دلتنـگی هـیچ کاری نمی شود کرد 💔

باید آن را کشیـد مثل حبـس... 😔

💔 @Asheghaneh 💔